Thursday, 24 January 2013

Welcome to Akhil Bharat 79th Kannada Sahitya Sammelana at Bijapur

ಅ ಖಿ ಲ  ಭಾ ರ ತ  ೭೯ನೇ  ಕ ನ್ನ ಡ  ಸಾ ಹಿ ತ್ಯ  ಸ ಮ್ಮೆ ಳ ನ ಕ್ಕೆ  ಹಾ ರ್ದಿ ಕ  ಸ್ವಾ ಗ ತ 

ವಿ ಜಾ ಪು ರ ದ ಲ್ಲಿ  ದಿ ನಾ ೦ಕ   ೯, ೧೦ ಹಾ ಗೂ ೧೧ ಫೆ ಬ್ರು ವ ರಿ ೨೦೦೩ ರ ೦ದು  ಜ ರು ಗ ಲಿ ದೆ 


ಸ ಮ್ಮೆ ಳ ನ ದ  ಮಾ ಹಿ ತಿ ಗಾ ಗಿ ಈ  ಕೆ ಳ ಗಿ ನ  ವೆ ಬ್ ತಾ ಣ ಕ್ಕೆ  ಸ ೦ಪರ್ಕಿ ಸಿ ರಿ 
                     http://bijapur.nic.in/79kansam

Wel-Come to Akhil Bharat 79th Kannada Sahitya Sammelana at Bijapur 

 ( on 9th, 10th and 11th of February 2013)

 Website giving detail information has been inaugurated by Hon'ble District Minister on 26-01-2013.